Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

tax law

clients

I usually provide legal advice to a diverse range of clients, including: 

 • individuals,
 • entreprenuer,
 • companies.
in position of the following procedural subjects
 • tax subject – value added tax (VAT) payer,
 • tax subject – personal income tax (PIX) payer,
 • tax subject – corporate income (CIT) tax payer.

MAIN AREAS OF LEGAL SERVICES

Legal advice

General legal advice, mostly in the following fields:

 • legal assistance to tax subjects in all stages of the proceeding, especially in the tax levy proceeding, in the proceeding on tax delicts, or by other infringements into the rights of the clients in proceedings before the tax offices and before courts.

General legal advice, mostly in the following fields:

 • legal assistance to tax subjects in all stages of the proceeding, especially in the tax levy proceeding, in the proceeding on tax delicts, or by other infringements into the rights of the clients in proceedings before the tax offices and before courts.

Drafting of expert opinions (legal opinions and analysis), e.g. for tax rates, tax procedures, return of excise duty, return or deduction of VAT, etc.

Drafting and review of procedural submissions (addressed to the tax offices and courts of the Czech Republic, etc.).

Legal advice and protection of tax subjects before the tax authorities involved in tax proceedings (VAD, PIX and CIT).

Legal representation

I usually represent clients before the tax authorities involved in tex proceedings  such as:

 • local financial authorities,
 • General Financial Directorate,
 • General Directorate of Customs,

and I do so throughout the entire tax proceedings, i.e. throughout the all sections of proceedings (from the initiation of tax proceeding, including the tax audits, oral hearings or the local investigations,  to full force and effect of a judgment or another decision of the tax authorities involved in tax proceedings, including execution proceedings), or one-time (individual actions), according to the requirements and needs of clients.

Typical legal services

Legal services provided to clients in position of the tax subjects usually include inter alia:

 • sepis žádosti o delegaci místní příslušnosti,
 • žádost o sdělení jmen úředních osob,
 • stížnost proti postupu správce daně,
 • sepis generální či speciální plné moci,
 • sepis stížnosti na vedení spisu,
 • sepis stížnosti na nepřeřazení písemností z neveřejné části spisu,
 • sepis stížnosti na neposkytnutí informací o obsahu písemností v neveřejné části spisu,
 • sepis podnětu k zahájení řízení o přestupku pro porušení mlčenlivosti,
 • sepis stížnosti proti vedení řízení po uplynutí lhůty pro stanovení daně,
 • sepis námitky proti vedení exekuce po uplynutí lhůty,
 • sepis žádosti o změnu DIČ,
 • sepis odvolání proti doměření daně,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o vyměření daně,
 • sepis blanketního odvolání,
 • sepis odůvodnění odvolání,
 • sepis vzdání se práva na odvolání,
 • sepis zpětvzetí odvolání,
 • sepis doplnění odvolání,
 • sepis vyjádření k seznámení se zjištěnými skutečnostmi v odvolacím řízení,
 • sepis odvolání proti zajišťovacímu příkazu,
 • sepis žádosti o ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu,
 • sepis reklamace na oznámení o zahájení daňové kontroly,
 • sepis odpovědi na výzvu k prokázání skutečností,
 • sepis vyjádření se k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění,
 • sepis odpovědi na výzvu k odstranění pochybností,
 • sepis návrh na pokračování v dokazování,
 • sepis námitky proti exekučnímu příkazu,
 • sepis návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o výši hotových výdajů,
 • sepis návrhu na odklad exekuce,
 • sepis vzdání se práva na odvolání a návrh na zastavení exekuce,
 • sepis návrhu na snížení výše srážky ze mzdy,
 • sepis prohlášení o majetku,
 • sepis odvolání proti ručitelské výzvě,
 • sepis vyjádření k výzvě správce daně k prokázání skutečnosti s návrhem na provedení důkazu,
 • sepis návrhu na doplnění důkazu,
 • sepis odvolání proti dani stanovené podle pomůcek,
 • sepis žádosti o prominutí úroku z prodlení,
 • sepis žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně,
 • sepis žádosti o prominutí pokuty za kontrolní hlášení,
 • sepis žádosti o prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu,
 • sepis žádosti o posečkání s úhradou daně,
 • sepis žádosti o rozložení úhrady daně na splátky,
 • sepis odvolání proti zamítavému rozhodnutí,
 • sepis námitky proti nesprávně stanovenému úroku z prodlení,
 • sepis žádosti o náhradu škody,
 • sepis omluvy z účasti na jednání,
 • sepis reakce na výzvu k odstranění vad podání,
 • sepis vyjádření na výzvu k podání dodatečného daňového přiznání,
 • sepis žádosti o prodloužení lhůty k podání řádného daňového přiznání,
 • sepis žádosti o vystavení potvrzení o stavu osobního daňového účtu,
 • sepis žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti,
 • sepis námitky proti nesprávnému zaevidování daně na osobní daňový účet,
 • sepis námitky proti vyrozumění o převedení přeplatku na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu,
 • sepis žádosti o vrácení omylem učiněné platby daně,
 • sepis žádosti o vrácení vratitelného přeplatku,
 • sepis žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření se na výzvu,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o stanovení lhůty,
 • sepis žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav,
 • sepis žádosti o korespondenční nahlížení do spisu,
 • sepis žádosti o nahlížení do vyhledávací části spisu,
 • sepis stížnosti proti rozsahu nahlížení do spisu,
 • sepis žádosti o vyhotovení kopií vybraných písemností ze spisu,
 • sepis stížnosti na postup správce daně,
 • sepis stížnosti proti nevhodnému chování úřední osoby,
 • sepis žádosti o prošetření způsobu vyřízení stížnosti,
 • sepis podnětu na ochranu proti nečinnosti správce daně (nevyřízení námitky, nevydání rozhodnutí, neuzavření daňové kontroly),
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o udělení pokuty za kontrolní hlášení,
 • sepis odvolání proti pokutě za neoznámení osvobozeného příjmu,
 • sepis žaloby proti rozhodnutí,
 • sepis žaloby proti nečinnosti správního orgánu,
 • sepis žaloby na ochranu před nezákonným zásahem,
 • sepis kasační stížnosti,
 • sepis ústavní stížnosti,
 • sepis stížnosti k ESLP.
Scroll to Top