Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

DAŇOVÉ PRÁVO

KLIENTI

Obvykle zastupuji nejrůznější skupiny klientů:

 • běžný občan,
 • podnikatel,
 • společnost,

v postavení následujících procesních subjektů

 • daňový subjekt – plátce daně z přidané hodnoty (DPH),
 • daňový subjekt – plátce daně z příjmů fyzických osob (DPFO),
 • daňový subjekt – plátce daně z příjmů právnických osob (DPPO).

HLAVNÍ OBLASTI PRÁVNÍCH SLUŽEB

Právní poradenství

Všeobecné právní poradenství, a to především v následujících oblastech:

 • právní pomoc daňovým subjektům ve všech stádiích a druzích řízení, zejména v daňovém řízení, případně v řízení o daňových deliktech či jiných zásazích do práv subjektů v řízeních před finančními úřady a před soudy.

Příprava expertních stanovisek v oblasti daňového práva (právní stanoviska, rozbory a analýzy), např. pro sazby daní, daňové režimy, vrácení či odpočet DPH, atd.

Příprava či revize nejrůznějších podání (pro finanční úřady, soudy České republiky, atd.).

Poradenství a ochrana daňovým subjektům před správci daně (DPH, DPFO a DPPO).

Právní zastoupení

Klienty zpravidla zastupuji před nejrůznějšími orgány správci daně, zejména:

 • místními finančními úřady,
 • Generálním finančním ředitelstvím,
 • Generálním ředitelstvím cel.

a to buď v průběhu celého řízení, tedy ve všech fázích daňového řízení, jimiž jsou zejména: 

 • daňových kontrolách,
 • místním šetřeních,
 • ústních jednáních,

anebo jednorázově (jednotlivé úkony), dle požadavků a potřeb klientů. 

Typické úkony právních služeb

Mezi typické právní úkony a služby poskytované klientům v postavení daňového subjektu patří zejména:

 • sepis žádosti o delegaci místní příslušnosti,
 • žádost o sdělení jmen úředních osob,
 • stížnost proti postupu správce daně,
 • sepis generální či speciální plné moci,
 • sepis stížnosti na vedení spisu,
 • sepis stížnosti na nepřeřazení písemností z neveřejné části spisu,
 • sepis stížnosti na neposkytnutí informací o obsahu písemností v neveřejné části spisu,
 • sepis podnětu k zahájení řízení o přestupku pro porušení mlčenlivosti,
 • sepis stížnosti proti vedení řízení po uplynutí lhůty pro stanovení daně,
 • sepis námitky proti vedení exekuce po uplynutí lhůty,
 • sepis žádosti o změnu DIČ,
 • sepis odvolání proti doměření daně,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o vyměření daně,
 • sepis blanketního odvolání,
 • sepis odůvodnění odvolání,
 • sepis vzdání se práva na odvolání,
 • sepis zpětvzetí odvolání,
 • sepis doplnění odvolání,
 • sepis vyjádření k seznámení se zjištěnými skutečnostmi v odvolacím řízení,
 • sepis odvolání proti zajišťovacímu příkazu,
 • sepis žádosti o ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu,
 • sepis reklamace na oznámení o zahájení daňové kontroly,
 • sepis odpovědi na výzvu k prokázání skutečností,
 • sepis vyjádření se k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění,
 • sepis odpovědi na výzvu k odstranění pochybností,
 • sepis návrh na pokračování v dokazování,
 • sepis námitky proti exekučnímu příkazu,
 • sepis návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o výši hotových výdajů,
 • sepis návrhu na odklad exekuce,
 • sepis vzdání se práva na odvolání a návrh na zastavení exekuce,
 • sepis návrhu na snížení výše srážky ze mzdy,
 • sepis prohlášení o majetku,
 • sepis odvolání proti ručitelské výzvě,
 • sepis vyjádření k výzvě správce daně k prokázání skutečnosti s návrhem na provedení důkazu,
 • sepis návrhu na doplnění důkazu,
 • sepis odvolání proti dani stanovené podle pomůcek,
 • sepis žádosti o prominutí úroku z prodlení,
 • sepis žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně,
 • sepis žádosti o prominutí pokuty za kontrolní hlášení,
 • sepis žádosti o prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu,
 • sepis žádosti o posečkání s úhradou daně,
 • sepis žádosti o rozložení úhrady daně na splátky,
 • sepis odvolání proti zamítavému rozhodnutí,
 • sepis námitky proti nesprávně stanovenému úroku z prodlení,
 • sepis žádosti o náhradu škody,
 • sepis omluvy z účasti na jednání,
 • sepis reakce na výzvu k odstranění vad podání,
 • sepis vyjádření na výzvu k podání dodatečného daňového přiznání,
 • sepis žádosti o prodloužení lhůty k podání řádného daňového přiznání,
 • sepis žádosti o vystavení potvrzení o stavu osobního daňového účtu,
 • sepis žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti,
 • sepis námitky proti nesprávnému zaevidování daně na osobní daňový účet,
 • sepis námitky proti vyrozumění o převedení přeplatku na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu,
 • sepis žádosti o vrácení omylem učiněné platby daně,
 • sepis žádosti o vrácení vratitelného přeplatku,
 • sepis žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření se na výzvu,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o stanovení lhůty,
 • sepis žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav,
 • sepis žádosti o korespondenční nahlížení do spisu,
 • sepis žádosti o nahlížení do vyhledávací části spisu,
 • sepis stížnosti proti rozsahu nahlížení do spisu,
 • sepis žádosti o vyhotovení kopií vybraných písemností ze spisu,
 • sepis stížnosti na postup správce daně,
 • sepis stížnosti proti nevhodnému chování úřední osoby,
 • sepis žádosti o prošetření způsobu vyřízení stížnosti,
 • sepis podnětu na ochranu proti nečinnosti správce daně (nevyřízení námitky, nevydání rozhodnutí, neuzavření daňové kontroly),
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty,
 • sepis odvolání proti rozhodnutí o udělení pokuty za kontrolní hlášení,
 • sepis odvolání proti pokutě za neoznámení osvobozeného příjmu,
 • sepis žaloby proti rozhodnutí,
 • sepis žaloby proti nečinnosti správního orgánu,
 • sepis žaloby na ochranu před nezákonným zásahem,
 • sepis kasační stížnosti,
 • sepis ústavní stížnosti,
 • sepis stížnosti k ESLP.
Přejít nahoru