Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

fotbalové právo

___ Všeobecné právní poradenství ___

V oblasti fotbalového práva ANNA poskytuje komplexní právní poradenství. Jako fotbalový právník poskytuje PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI FOTBALU, a to zejména pro fotbalové kluby a další zainteresované strany ve fotbalovém prostředí jako jsou fotbaloví agenti (zprostředkovatelé), marketingové společnosti, sponzoři a investoři.

V této souvislosti si ANNA udržuje neustálý přehled o fotbalových předpisech vydávaných FAČR (Fotbalová asociace České republiky), fotbalových předpisech UEFA a fotbalových předpisech FIFA (Fédération Internationale de Football Association, neboli Mezinárodní federace fotbalových asociací). Kromě toho ANNA sleduje rovněž relevantní fotbalovou judikaturu, zejména o rozhodnutí rozhodčích orgánů FIFA (Fédération Internationale de Football Association, neboli Mezinárodní federace fotbalových asociací) a dále rozhodnutích CAS (Court of Arbitration for Sport).

___ Kompletní smluvní dokumentace ___

Pro své klienty připravuje VEŠKEROU SMLUVNÍ DOKUMENTACI V OBLASTI FOTBALU, tedy zejména přípravu a revizi nejrůznějších smluv týkajících se výkonu činnosti fotbalového hráče (zejména profesionální hráčské smlouvy, poloprofesionální hráčské smlouvy a amatérské hráčské smlouvy), fotbalového trenéra (zejména trenérská smlouva) či fotbalového agenta (agentská smlouva/zprostředkovatelská smlouva). Kromě toho ANNA zajištuje rovněž smlouvy v oblasti přestupu a hostování fotbalových hráčů, a to jak na národními úrovni, tak na mezinárodními úrovni. Zabývá se rovněž smlouvami v oblasti osobnostních práv fotbalových hráčů, sponzoringu a marketingu.

___ ZASTUPOVÁNÍ VE SPORECH ___

ANNA má navíc bohatou zkušenost v oblasti ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ V NEJRŮZNĚJŠÍCH SPORECH týkajících se fotbalového práva, kdy poskytuje právní služby ve všech fázích takových sporů. Zastupuje v této souvislosti klienty nejen v soudním řízení před soudy České republiky, ale rovněž v rozhodčím (arbitrážním) řízení před rozhodčími orgány příslušné fotbalové asociace. V této souvislosti poskytuje ANNA právní služby jak na národní úrovni, tak na mezinárodní úrovni, přičemž se nebojí zastupovat klienty i před Mezinárodním arbitrážním soudem pro sport (CAS – Court of Arbitration for Sport).

V rámci fotbalové arbitráže ANNA pravidelně zastupuje své klienty před rozhodčími orgány Fotbalové asociace České republiky (FAČR), mezi které patří Sbor rozhodců FAČR a Arbitrážní komise FAČR.

Věnuje se však i mezinárodní arbitráži, kterou zastřešuje FIFA (Fédération Internationale de Football Association, neboli Mezinárodní federace fotbalových asociací). V jejím rámci se pak jedná především o zastupování ve sporech vedených před Fotbalovým tribunálem FIFA (FIFA Tribunal), který se skládá ze tří samostatných komor, a to Komory pro řešení sporů FIFA (FIFA DRC, neboli FIFA Dispute Resolution Chamber), Komory FIFA pro status hráče (FIFA PSC, neboli FIFA Players’ Status Chamber) a Komory FIFA pro agenty (FIFA AC, neboli FIFA Agents Chamber).

Mezi typické spory v oblasti fotbalového práva, s nimiž má ANNA zkušenost, patří zejména následující spory:

  • spory mezi fotbalovým hráčem a fotbalovým agentem (fotbalovým zprostředkovatelem) z agentských smluv (zprostředkovatelských smluv),
  • spory mezi fotbalovým klubem a fotbalovým agentem (fotbalovým zprostředkovatelem) z agentských smluv (zprostředkovatelských smluv),
  • spory mezi fotbalovými kluby ze smluv o přestupu či hostování fotbalových hráčů či v souvislosti s vymáháním nároků vyplývajících z fotbalového práva (kompenzace za předčasné ukončení smlouvy bez právního důvodu, tréninková kompenzace, platby solidarity, atd.)
  • spory mezi fotbalovým hráčem a fotbalovým klubem z hráčské smlouvy (vymáhání dlužných odměn, vymáhání kompenzace za předčasné ukončení profesionální hráčské smlouvy bez oprávněného důvodu, atd.),
  • spory mezi fotbalovým trenérem a fotbalovým klubem ze smlouvy o výkonu činnosti trenéra (vymáhání dlužných odměn, vymáhání kompenzace za předčasné ukončení smlouvy, atd.).
___ ZASTUPOVÁNÍ V DISCIPLINÁRNÍCH ŘÍZENÍCH ___

Zkušenosti má ANNA rovněž v souvislosti s DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍM vedeným proti klientům jako členům příslušné fotbalové asociace  před příslušnými disciplinárními komisemi. Na národní úrovni je jedná především o disciplinární řízení před disciplinárními orgány Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a jejích pobočných spolků (Etická komise, Disciplinární komise OFS, atd.) anebo Ligové fotbalové asociace (LFA), tedy Disciplinární komise LFA. Na mezinárodní úrovni se pak jedná především o disciplinární řízení před disciplinárními orgány UEFA (Union Européenne de Football Association, neboli Unie evropských fotbalových asociací) a disciplinárními orgány FIFA (Fédération Internationale de Football Association, neboli Mezinárodní federace fotbalových asociací). 

___ PRÁVO SPORTOVNÍCH SPOLKŮ ___

ANNA se věnuje rovněž SPOLKOVÉMU PRÁVU, takže fotbalovým klubům poskytuje právní služby rovněž v oblasti jejich interního řízení a fungování. V této souvislosti jim pomáhá zejména s přípravou a revizí důležitých spolkových dokumentů, jako jsou stanovy fotbalového kluby a jiné interní předpisy (disciplinární řád, návštěvní řád, atd.). Zabývá se rovněž spory souvisejícími s touto oblastí (typicky žaloby na vyslovení neplatnosti rozhodnutí fotbalového klubu).

Přejít nahoru