Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

sportovní právo

___ Všeobecné právní poradenství ___

V oblasti sportovního práva ANNA poskytuje komplexní právní poradenství. Jako sportovní právník poskytuje PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SPORTU pro individuální sportovce, sportovní spolky a kluby (tělovýchovné jednoty a sokoly), sportovní asociace a další zainteresované strany ve sportovním odvětví jako jsou sportovní agenti (zprostředkovatelé), marketingové společnosti, sponzoři a investoři.

___ Kompletní smluvní dokumentace ___

Pro své klienty připravuje VEŠKEROU SMLUVNÍ DOKUMENTACI V OBLASTI SPORTU, tedy zejména přípravu a revizi nejrůznějších smluv týkajících se výkonu sportovní činnosti (pracovní smlouvy, profesionální hráčské smlouvy, amatérské hráčské smlouvy, trenérské smlouvy, atd.). Kromě toho ANNA zajištuje rovněž smlouvy v oblasti převodů sportovců (hráčů), a to jak národními, tak mezinárodními úrovni. Zabývá se rovněž smlouvami v oblasti osobnostních práv sportovců, sponzoringu a marketingu.

___ ZASTUPOVÁNÍ VE SPORECH ___

ANNA má navíc bohatou zkušenost v oblasti ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ V NEJRŮZNĚJŠÍCH SPORECH týkajících se sportovního práva, kdy poskytuje právní služby ve všech fázích sporů. Zastupuje v této souvislosti klienty nejen v soudním řízení před soudy České republiky, ale rovněž v rozhodčím (arbitrážním) řízení před rozhodčími orgány příslušné sportovní asociace či „ad hoc“ arbitrážními (rozhodčími) orgány. V této souvislosti poskytuje ANNA právní služby jak na národní úrovni, tak na mezinárodní úrovni, přičemž se nebojí zastupovat klienty i před Mezinárodním arbitrážním soudem pro sport (CAS – Court of Arbitration for Sport).

Mezi typické spory v oblasti sportovního práva, s nimiž má ANNA zkušenost, patří zejména následující spory:

  • spory mezi sportovcem a agentem (zprostředkovatlem) z agentských (zprostředkovatelských) smluv,
  • spory mezi sportovci, případně členy příslušné sportovní asociace,
  • spory mezi sportovcem a příslušnou sportovní asociací (spory mezi členy a sportovní asociací),
  • spory mezi sportovcem a sportovním klubem z pracovních smluv, smluv o výkonu sportovní činnosti, atd. (dlužné odměny, smluvní pokuty, atd.),
  • spory vyplývající z smluv o sponzoringu a marketingu,
  • spory z oblasti ochrany osobnostních práv, duševního vlastnictví atd.,
  • ostatní spory (zpravidla obchodního charakteru) související se sportem.
___ ZASTUPOVÁNÍ V DISCIPLINÁRNÍCH ŘÍZENÍCH ___

Zkušenosti má ANNA rovněž v souvislosti s DISCIPLINÁRNÍM ŘÍZENÍM týkajícím se sportovců a sportovních spolků a klubů.

___ PRÁVO SPORTOVNÍCH SPOLKŮ ___

ANNA se věnuje rovněž SPOLKOVÉMU PRÁVU, takže sportovním spolkům a klubům poskytuje právní služby rovněž v oblasti jejich řízení a fungování. V této souvislosti jim pomáhá zejména s přípravou a revizí důležitých spolkových dokumentů, jako jsou stanovy spolku a jiné interní předpisy (disciplinární řád, návštěvní řád, atd.). Zabývá se rovněž spory souvisejícími s touto oblastí (typicky žaloby na vyslovení neplatnosti rozhodnutí spolku).

Přejít nahoru