Advokátní kancelář

AKAV_LOGO__BLUE_GREEN_ON_WHITE-removebg-preview (1)

TRESTNÍ PRÁVO

Klienti

Obvykle zastupuji nejrůznější skupiny klientů:

 • běžný občan,
 • podnikatel,
 • společnost,

v postavení následujících procesních subjektů

 • oznamovatel trestného činu,
 • osoba podávající vysvětlení,
 • svědek,
 • podezřelý,
 • obviněný,
 • obžalovaný,
 • odsouzený,
 • obět trestného činu,
 • poškozený,
 • osoba zúčastněná,
 • rodinný příslušník,
 • jiný subjekt, která má právní problém týkající se trestníh práva (typicky zájmové sdružení, důvěryhodná osoba atd.).

HLAVNÍ OBLASTI PRÁVNÍCH SLUŽEB

Právní poradenství

eobecné právní poradenství, a to především v následujcích oblastech:

 • právní pomoc občanům při podání vysvětlení,
 • obhajoba podezřelého, obviněného, obžalovaného, odsouzeného,
 • poradenství a zastupování poškozeného v trestním (adhezním) řízení,
 • poradenství poskytované rodinným příslušníkům pachatelů trestných činů (obviněných, obžalovaných, odsouzených).

Příprava expertních stanovisek v oblasti trestního práva (právní stanoviska, rozbory a analýzy).

Příprava či revize nejrůznějších podání (pro soudy České republiky, Policii ČR, Vězeňskou službu ČR, atd.).

Poradenství a ochrana klientů před orgány činnými v trestním řízení.

Příprava a revize dohod v rámci trestního řízení, zejména:

 • dohod o narovnání,
 • dohod o náhradě škody (pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání),
 • dohod o vině a trestu.

Právní zastoupení

Klienty zpravidla zastupuji před nejrůznějšími orgány činnými v trestním řízení, zejména:

 • policejními orgány České republiky,
 • trestními soudy České republiky, včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR, Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),
 • Vězeňskou službou České republiky,
 • Probační a mediační službou ČR,

a to buď v průběhu celého řízení, tedy ve všech fázích trestního řízení, jimiž jsou zejména: 

 • přípravné řízení,
 • řízení před soudem, včetně řízení před Ústavním soudem ČR
 • vykonávací řízení,

anebo jednorázově (jednotlivé úkony), dle požadavků a potřeb klientů. 

Typické úkony právních služeb

 • Mezi typické právní úkony a služby poskytované klientům v postavení oznamovatele trestného činu patří zejména:

  • sepis trestního oznámení,
  • účast při ústním podání trestního oznámení,
  • účast při podání vysvětlení,
  • stížnost proti usnesení o odložení věci.

Mezi typické právní úkony a služby poskytované klientům v postavení podezřelého, obviněného, obžalovaného patří zejména:

 • sepis podnětu k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání,
 • sepis dohody o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání,
 • sepis podnětu k vydání rozhodnutí o schválení narovnání,
 • sepis stížnosti proti rozhodnutí o vzetí do vazby,
 • žádost o propuštění z vazby na svobodu,
 • stížnost proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu,
 • účast na vazebním zasedání,
 • sepis návrhu na nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby, zájmového sdružení, atd.,
 • sepis návrhu na složení peněžité záruky a nahrazení vazby peněžitou zárukou,
 • sepis stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání,
 • účast na vyšetřovacích úkonech (zejména výslech obviněného, výslechy svědků, atd.),
 • příprava návrhů na doplnění dokazování,
 • účast na hlavním líčení,
 • účast na veřejném zasedání,
 • sepis odvolání proti rozsudku,
 • sepis odporu proti trestnímu příkazu,
 • sepis dovolání k Nejvyššímu soudu ČR,
 • sepis podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona
 • sepis návrhu na  povolení obnovy řízení (v otázce viny i trestu),
 • sepis ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR,
 • sepis žádosti o milost,
 • sepis stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP).

Mezi typické právní úkony a služby poskytované klientům v postavení odsouzeného patří zejména:

 • sepis žádosti o odklad výkonu peněžitého trestu,
 • sepis žádosti o povolení splácení peněžitého trestu,
 • sepis žádosti o upuštění od výkonu peněžitého trestu,
 • sepis žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
 • sepis žádosti o odklad výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů,
 • sepis žádosti o přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů,
 • sepis žádosti o milost,
 • sepis ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR,
 • sepis stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP),
 • žádost o zahlazení  odsouzení, včetně žádosti o zahlazení odsouzení vysloveného cizozemským soudem.

Mezi typické právní úkony a služby poskytované klientům v postavení poškozeného patří zejména:

 • účast na výslechu poškozeného,
 • uplatnění nároku na náhradu škody v trestním (adhezním) řízení – návrh na uložení povinnosti nahradit škodu,
 • návrh na zajištění majetku k uspokojení nároku na náhradu škody,
 • zastoupení poškozeného v průběhu hlavního líčení,
 • sepis odvolání poškozeného proti rozsudku, zejména výroku o náhradě škody,
 • sepis dovolání poškozeného k Nejvyššímu soudu ČR,
 • sepis ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.
Mezi typické právní úkony a služby poskytované klientům v postavení zúčastněné osoby patří zejména:
 • účast na výslechu,
 • sepis návrhu na vrácení věci.

Mezi typické právní úkony a služby poskytované klientům v rodinných příslušníků podezřelého, obviněného, obžalovaného, odsouzeného patří zejména:

 • poradenství ohledně průběhu trestního řízení,
 • poradenství týkající se podmínek a průběhu výkonu vazby,
 • poradenství týkající se podmínek a průběhu výkonu trestu odnětí svobody.

Specializace: TRESNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ A MAJETKOVÉ

Při poskytování právních služeb klientům v postavení podezřelého, obviněného, obžalovaného se specializuji zejména na následující trestné činy:

 • krádež,
 • zpronevěra,
 • neoprávněné užívání cizí věci,
 • neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru,
 • podvod,
 • pojistný podvod,
 • úvěrový podvod,
 • dotační podvod,
 • provozování nepoctivých her a sázek,
 • legalizace výnosů z trestné činnosti (úmyslné i z  nedbalosti),
 • lichva,
 • zatajení věci,
 • porušení povinností při správě cizího majetku (úmyslně i z nedbalosti),
 • poškození věřitele,
 • zvýhodnění věřitele,
 • způsobení úpadku,
 • porušení povinnosti v insolvenčním řízení,
 • pletichy v insolvenčním řízení,
 • porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
 • poškození cizí věci,
 • zneužívání vlastnictví,
 • neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,
 • opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat,
 • poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásad do vybavení počítačě z nedbalosti,
 • zkrácení daně, poplatku a podobné platby,
 • neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné platby,
 • neoprávněné podnikání,
 • poškozování spotřebitele,
 • zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění,
 • zneužití informace v obchodním styku,
 • zneužití postavení v obchodním styku,
 • zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 • pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 • pletichy při veřejné dražbě,
 • porušení práv k ochranné známce a jiným označením,
 • porušení chráněných průmyslových práv,
 • porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi,
 • padělání a napodobení díla výtvarného umění.
Přejít nahoru